INFORMACJA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU  REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

Program obejmuje lata 2019 – 2023. Dofinansowanie dotyczy zakupu czystego składnika odkwaszającego
(CaO oraz MgO), bez kosztów transportu oraz rozsiewania.
Dofinansowywane będą gleby o pH niższym lub równym 5,5.

 KOGO DOTYCZY?

Dopłata ta mieści się w przedziale do 100-300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO).
Dotyczy gospodarstw o określonej powierzchni użytków rolnych:

 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
  o powierzchni mniejszej niż 25 ha użytków rolnych,
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
  o powierzchni  25 ha i więcej, ale mniejszej niż 50 ha użytków rolnych,
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
  o powierzchni 50 ha i więcej, ale mniejszej niż 75 ha użytków rolnych.

Gospodarstwom użytkującym zgodnie ze zgłoszeniem we wniosku o dopłaty bezpośrednie w ARiMR
75ha i więcej zgodnie z zapisami programu dotacja nie będzie przyznawana.

 INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.  Dofinansowanie będzie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
     Wodnej (WFOŚiGW) dla gruntów położonych na terenie województwa, obsługiwanego przez
     właściwy terytorialnie  fundusz, na podstawie wystawianej przez OSCHR opinii.

2.  W przypadku zakupu nawozu w mniejszej ilości w stosunku do zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego
     w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego
     składnika.

3.  Opinia OSCHR będzie wystawiana na podstawie aktualnych wyników gleby (wyniki nie starsze
     niż 01.01.2017 roku).

4.  Materiał do badań gleby należy pobierać tak, by 1 próbka przypadała na powierzchnię maksymalnie 4 ha.

5.  Kwalifikowane do dopłat będą tylko próby o pH równym lub niższym niż 5,5.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FINANSOWANIA OKREŚLA WFOŚiGW.
MOŻNA SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ W Regulaminie naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w roku 2019.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ.

Schematyczny przebieg wnioskowania o dotację:

 1. Wykonanie analiz gleby (lub przedłożenie posiadanych wyników gleby wykonanych w akredytowanym
  laboratorium po 01.01.2017 roku)
 2. Złożenie wniosku o wydanie opinii (obliczenie dawki CaO) przez OSChR wraz z Załącznikiem WCa do wniosku
  u pracownika terenowego OSChR  (terytorialny zasięg działania Stacji oraz kontakty można znaleźć na stronie
  OSChR w Poznaniu:  http://www.schr-poznan.com/index.php/teren
 3. Złożenie dokumentacji (Wniosek do WFOŚiGW wraz z załącznikami oraz Opinia OSChR) wymaganej
  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Dokumenty powinny być wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę.
Specjalista OSChR nie posiada uprawnień do wypełniania dokumentów za rolnika.

Złożoną kompletną dokumentację OSChR w Poznaniu przekazuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który ją rozpatruje i przyznaje środki finansowe zgodnie
z „Ogólnopolskim programem regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w roku 2019.

UWAGA!
Niewypełniona całkowicie dokumentacja (z niewypełnionymi rubrykami/polami) lub dokumentacja
niekompletna (z brakującymi załącznikami) nie zostanie przyjęta lub w przypadku stwierdzenia braków
w trakcie dalszej weryfikacji będzie zwracana wnioskodawcy bez wdrożenia dalszych procedur

i przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

JAK SKŁADAĆ WNIOSKI O OPINIĘ (wyliczenie zalecanej dawki CaO) ?

UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę na kompletność składanej dokumentacji
 zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem załączników.
Dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana.

Proszę składać dokumentację w oparciu o nowy wniosek WCa o wydanie opinii.

 • W programie uczestniczą wszystkie Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w kraju.
  Terytorialny zasięg stacji można sprawdzić na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie:
                         
  https://www.schr.gov.pl/p,18,terytorialny-zasieg-dzialania
 • Ze względu na rozrzut gruntów na terenie całego kraju wnioski należy kierować do Okręgowej Stacji , w której wykonano badania gleby z oznaczeniem pH po 01.01.2017 lub w przypadku braku wyników i konieczności wykonania nowych badań do właściwej terytorialnie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
  Zasięg terytorialny OSCHR w Poznaniu można sprawdzić pod adresem:
                                 
  http://www.schr-poznan.com/index.php/teren
  Zasięg działania OSChR w Poznaniu można również sprawdzić korzystając
  z zamieszczonego poniżej na stronie internetowej załącznika:
                       „Teren działania OSCHR w Poznaniu - Wykaz gmin i kontakty.
 • W przypadku gruntów wymagających wystawienia opinii i złożenia dokumentacji  do Wojewódzkiego Funduszu
  przez inną Stację, należy sprawdzić warunki przyjmowania wniosków we właściwej terytorialnie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i zwrócić się do niej z wnioskiem wraz z wymaganą przez Okręgową Stację dokumentacją.

WYMAGANE DOKUMENTY.

Zlecając Stacji wydanie opinii lub wnioskując o dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) klient składa osobiście u pracownika terenowego OSCHR (Zasięg
terytorialny OSCHR w Poznaniu można sprawdzić pod adresem http://www.schr-poznan.com/index.php/teren)
następujące dokumenty:

ETAP I:  WYDANIE OPINII (WYLICZENIE DAWKI CaO) PRZEZ OSCHR.

1.  Wniosek o wydanie opinii OSChR (wyliczenie dawki CaO - „Zalecana dawka do
      sprawozdania”) w wersji papierowej PDF.

2.  Załącznik nr 1 do Wniosku OSChR : „Formularz danych WCa”:

     a. obligatoryjnie w wersji papierowej PDF
         oraz
     b. dobrowolnie (celem usprawnienia wyliczenia dawki CaO) - w formie aktywnej XLS (edytowalnej)
         wersji elektronicznej na płycie lub innym nośniku elektronicznym w formie pliku excel
         lub przesłany drogą mailową na adres pracownika terenowego.

3.  Oświadczenie PDF o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OSChR.

4.  Kopię aktualnych wyników badań odczynu gleby, zawierającą informacje o kategorii agronomicznej gleby
     - wersja papierowa.

Za wydanie opinii Stacja pobiera opłatę.
Zleceniodawca wnosi opłatę u pracownika terenowego OSCHR lub po otrzymaniu pocztą „Zlecenia do zapłaty”
określającego kwotę oraz warunki płatności.
Faktura wystawiona zostanie po odnotowaniu wpłaty i przesłana pocztą.
Opinia zostanie wydana przez pracownika terenowego OSCHR osobiście lub wysłana pocztą.

 ETAP II:  ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
               OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ (WFOŚiGW).

UWAGA! Dokumenty WFOŚiGW należy pobrać ze strony internetowej Funduszu lub za pomocą
               linków zamieszczonych poniżej. Druki dokumentów należy pobrać i wypełnić na bieżąco
               tuż przed złożeniem ich u pracownika terenowego OSChR.
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany aktualizacyjne
dokumentów WFOŚiGW, nie powiela ani też nie wydaje wersji papierowej druków WFOŚiGW.
UWAGA: Użytkownicy gruntów położonych na terenie 2 lub więcej województw składają w ramach etapu II-ego
               2 lub więcej kompletów dokumentów (wniosek do WFOŚiG oraz załączniki wymienione w punktach
               2 i 3) wypełnionych tylko danymi właściwego województwa i funduszu.

Dokumenty wymagane w II etapie wnioskowania:

1. Wypełniony komputerowo, wydrukowany Wniosek o wsparcie do wapnowania gleb do Wojewódzkiego
    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w wersji papierowej do pobrania
    ze strony WFOSiGW:

http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/07/Formularz-wniosku-o-wsparcie-wapnowania-gleb.xls

2. Kompletnie wypełnione Załączniki do Wniosku o wsparcie do wapnowania gleb do Wojewódzkiego Funduszu
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w wersji papierowej do pobrania ze strony WFOSiGW:

    a. Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie - do pobrania ze strony WFOSiGW:
        http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/07/Informacja-o-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie.doc

    b. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie - do pobrania ze strony WFOSIGW:
        http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/07/O%C5%9Bwiadczenie-o-pomocy-de-minimis-
        w-rolnictwie.doc

    c. Informacje dodatkowe - do pobrania ze strony WFOSIGW:
        http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/07/Informacje-dodatkowe.doc

    d. Oświadczenie w sprawie opodatkowania - do pobrania ze strony WFOSIGW:
        https://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/10/O%C5%9Bwiadczenie-w-sprawie-
        opodatkowania.docx

3. Faktura (wersja papierowa, oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące, która zawiera informację
    o typie i odmianie wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz zawartość CaO lub CaO+MgO,

4. Opinia OSChR (wersja papierowa, oryginał)  o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO („Zalecana dawka do
    sprawozdania”), wydana na podstawie badania.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem naboru dotyczące "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) pod adresem:

http://www.wfosgw.poznan.pl/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/


 Do pobrania:

      1. Wniosek o opinię (wyliczenie "Zalecanej dawki do sprawozdania") - wersja papierowa PDF
                                                                                                                 - wersja EXCEL.
      2. Zał.1 do wniosku o opinię OSChR w Poznaniu (FORMULARZ DANYCH do WNIOSKU WCa
          na dofinansowanie do nawozów wapniowych - wersja papierowa PDF
                                                                                - wersja EXCEL (skrócona)
                                                                                - wersja EXCEL (do pełnej edycji).
      3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - wersja papierowa PDF.
      4. Wykaz gmin objętych działaniem OSChR w Poznaniu - wersja EXCEL.
      5. Wniosek częściowo zespolony - wymagany EXCEL w wersji minimum 10).