UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę na kompletność składanej dokumentacji celem wydania każdej kolejnej opinii
zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem załączników - w szczególności na dołączanie
aktualnych
wyników badania na azot (załącznik 4 wykazu)  oraz dołączanie wersji elektronicznej Planu Nawożenia.
Dokumentacja niekompletna nie będzie opiniowana.
Proszę składać dokumentację w oparciu o nowy wniosek o wydanie opinii - (link do ściągnięcia wniosku
na dole strony)
.

    Zgodnie z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U.nr 147 poz.1033 z 2007r.,art.18)
każdy podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk,
chów lub hodowlę świń
powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg
lub 750 stanowisk dla macior powinien:
   1) posiadać coroczny plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki
rolniczej, na
       podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych
roślin i zasobności gleb,
       uwzględniając stosowane odpady, środki
wspomagające uprawę roślin i dodatki do wzbogacenia gleby
       w rozumieniu
przepisów rozporządzenia nr 1774/2002 z wyłączeniem tych podmiotów, które zbywają
       w całości nawozy naturalne
   2) zagospodarować co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych,
których jest posiadaczem
       i na których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30%
może zbyć w sposób określony w art.3 ust.3.
   3) wystąpić do właściwej terytorialnie ze względu na położenie gruntów Okręgowej Stacji Chemiczno-
       Rolniczej o wydanie opinii o planie nawożenia
   4) kopię planu nawożenia wraz z opinią przekazać do wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) oraz do
       Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska właściwych ze względu na miejsce
prowadzenia
       działalności.
Powyższe zapisy dotyczą także nabywców nawozów naturalnych z w/w ferm.
Zlecając Stacji wydanie opinii o planie nawożenia klient składa listownie lub osobiście wypełniony wniosek
wraz z załącznikami:

   1)  Plan nawożenia (2 egz.) w wersji papierowej opracowany wg wzoru (lub zleca opracowanie planu Stacji)
        wraz z aktywną (edytowalną) wersją elektroniczną planu na płycie CD lub innym nośniku
        elektronicznym lub przesłany drogą mailową na adres Kierownika Działu Agrochemicznej
        Obsługi Rolnictwa OSChR w Poznaniu.

   2)  Kopia aktualnych (nie starszych jak 4-letnie) wyników badań
odczynu i zasobności gleb (pH,P,K,Mg)
        wykonanych w laboratorium OSCHR lub w innym
akredytowanym laboratorium w zakresie badań gleby.
   3)  Kopia wyników badań nawozu naturalnego (zawartość N, P, K) wykonanych w laboratorium OSCHR
        lub w innym laboratorium akredytowanym w zakresie badań nawozów naturalnych (za aktualne badania
        uznaje się wyniki jeżeli odnoszą się do aktualnego kierunku produkcji. Przy niezmiennym sposobie
        żywienia i przechowywania nawozu można przyjąć okres do 4 lat).
   4)  Kopia wyników zawartości azotu mineralnego w glebie (na podstawie wyników badań monitoringowych
        lub założonych punktów).
Za wydanie opinii Stacja pobiera opłatę (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
3 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej
uiszczania (Dz.U. Nr 233 poz.1716) z późn.zmianami)
.
Zleceniodawca wnosi opłatę po otrzymaniu pocztą „ Zlecenia do zapłaty” określającego kwotę oraz
warunki płatności.
Faktura wystawiona będzie po odnotowaniu wpłaty i dołączona do opinii.
Opinia o planie nawożenia zostanie wysłana pocztą.

Uwagi:
             
Nie przyjmujemy planów nawozowych opracowanych w programie PlanoRS lub podobnych,
       w których (na wydrukach) brakuje informacji  o zasobności gleby (nr próbek) i zakładanym plonie.

             Osoby, które sporządzają plany nawożenia w oparciu o wyniki badania nawozu naturalnego zawierające niepewność (w Sprawozdaniu z badań w wierszu z danymi cyfrowymi procentowej zawartości poszczególnych składników pojawia się znak ± ), proszę o wykonanie obliczeń  dla zastosowanej dawki
azotu z uwzględnieniem górnej granicy tej niepewności
, tzn. jeżeli np. w wynikach badań pomiotu
kurzego podano wynik 2,59±0,36%, to do obliczeń należy przyjąć zawartość azotu 2,95% (2,59%+0,36%).

Druki do pobrania :

   1. Wniosek o zaopiniowanie planu nawożenia.

   2. Wniosek o opracowanie planu nawożenia.

   3. Tabela danych wyjściowych do opracowania planu nawożenia.

   4. Wzór planu nawożenia.

   5. Wzór planu nawożenia – wersja rozszerzona (opcjonalnie).